ഗുഡ് സമരിറ്റൻ പെയിൻ ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവ്

ഗുഡ് സമരിറ്റൻ പെയിൻ ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവ്

ഗുഡ് സമരിറ്റൻ പെയിൻ ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവ് കുഞ്ചിത്തണ്ണി യൂണിറ്റ് ഉദ്ഘാടനം വികാരി ഫാ. സെബാസ്റ്റ്യൻ കൊച്ചുപുരക്കൽ കരുണയുടെ ഞായറാഴ്ച  അംഗങ്ങൾക്ക് തിരി കത്തിച്ചു നൽകി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.