തിരുന്നാൾ 2021

സിമിത്തേരി സന്ദർശനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ദീപാലംകൃതമായ സിമിത്തേരി